Cloud

Zápis

Img

Informační leták k zápisu pro školní rok 2024/2025

Vyzvednutí formulářů potřebných k přijetí dítěte je možné při Dni otevřených dveří 15. 4. 2024 od 15,00 – 16,00 hodin nebo každý den od 15. 4. 2024 do 30. 4. 2024 v mateřské škole.

Formuláře je možno stáhnout i z webových stránek školy (Školka – Ke stažení – Formuláře).

Zápis do mateřské školy proběhne 6. 5. 2024 od 8.00 – 12.00 hodin a od 13.00 – 15.00 hodin.

Osobní návštěva dítěte není při zápisu nutná, doporučujeme ji uskutečnit při Dni otevřených dveří.

V den zápisu odevzdají rodiče:

Žádost o přijetí dítěte 2425

Evidenční list potvrzený  dětským lékařem

V případě přijetí dítěte ještě rodiče vyplní formulář Přihláška ke stravování 2425  a doručí jej do mateřské školy nejpozději do 31. 5. 2024 (vložením do schránky školy, osobně, emailem naskenovaný dokument).

Vše s podpisy obou rodičů (platí i u rozvedených rodičů). U rozvedených rodičů je třeba uvést č. rozsudku a kdo z rodičů má dítě svěřeno do péče (pro kontrolu doneste originál rozhodnutí).

Od následujícího dne bude zahájeno řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů pro vydání „Rozhodnutí“ dle § 71 správního řádu.

K zápisu vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s trvalým pobytem rodičů, předloží rodiče potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

Při odevzdání potřebných dokladů Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost evidována.

Při přijímání nerozhoduje pořadí příchodu k zápisu.

Těšíme se na Vás.

MŠ tel.:      377 966 597          

mobil řed.: 733 672 695                                                                 

Zdeňka Staňková, ředitelka školy

Informační leták k zápisu 2425

Podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Podmínky

 1. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.
 2. Děti starší 6 let lze přijímat, pokud jim byl povolen odklad povinné školní docházky.
 3. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
 4. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, nicméně musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Žádost o individuální vzdělávání dítěte (ke stažení) předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 5. Přijaté dítě musí splňovat podmínky stanovené v § 50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, tj. zejména musí mít všechna stanovená pravidelná očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 6. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí může ředitelka školy ověřit na městském úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 7. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Kritéria

Předškolní vzdělávání je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy nárok.

Přednostně jsou přijímány spádové děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu. Posuzuje se trvalý pobyt dítěte. 

 1. Děti spádové – 5ti letí či starší v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (nejpozději do 31. srpna 2024 dosáhnou věku pěti let – povinné předškolní vzdělávání).
 2. Děti spádové – 4letí (nejpozději do 31. srpna 2024 dosáhnou věku čtyř let).
 3. Děti spádové – 3letí (nejpozději do 31. srpna 2024 dosáhnou věku tří let).
 4. Děti spádové – 2letí* (nejpozději do 31. prosince 2024 dosáhnou věku tří let).
 5. Děti nespádové – Starý Plzenec, školský obvod Sedlec.
 6. Děti nespádové – jiné bydliště.
 7. Kritérium sourozenec.**

U všech kritérií bude brán zřetel na věk dětí v pořadí od nejstarších k nejmladším.

Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole. Termín nástupu se řídí datem narození dítěte.

Sourozenec již navštěvuje školu, kam je žádost podaná a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2024, zohledňuje se jen u dětí, které dosáhnou 3 let do 31. 8. 2024.

Zdeňka Staňková, ředitelka školy

Podmínky a kritéria 2425

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.