Cloud

Zápis

Img

Informační leták k zápisu pro školní rok 2022/2023

Vyzvednutí všech formulářů potřebných k přijetí dítěte do mateřské školy je možné při Dni otevřených dveří 20. 4. 2022 od 14,30 hodin do 16,00 hodin nebo každý den od 20. 4. 2022 do 29. 4. 2022 v mateřské škole.

Formuláře je možno stáhnout i z webových stránek školy (Školka – Dokumenty ke stažení).

Zápis proběhne 3. 5. 2022 od 9.00 – 12.00 hodin a od 13.00 – 16.00 hodin v budově mateřské školy, Vrchlického ulice.

Osobní návštěva dítěte není při zápisu nutná, je doporučeno ji uskutečnit při Dni otevřených dveří.

V den zápisu odevzdají rodiče:

 • Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
 • Přihláška ke stravování a souhlas s inkasem
 • Evidenční list potvrzený dětským lékaře

Vše s podpisy obou rodičů (platí i u rozvedených rodičů). U rozvedených rodičů je třeba uvést č. rozsudku a komu je dítě svěřeno do péče (pro kontrolu doneste originál rozhodnutí).

Od následujícího dne bude zahájeno řízení dle § 44 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů pro vydání „Rozhodnutí“ dle § 71 správního řádu.

K zápisu vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s trvalým pobytem rodičů, předloží rodiče potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

Při odevzdání potřebných dokladů Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost evidována.

Při přijímání nerozhoduje pořadí příchodu k zápisu.

Těšíme se na Vás.

Podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Podmínky

 1. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.
 2. Děti starší 6 let lze přijímat, pokud jim byl povolen odklad povinné školní docházky.
 3. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
 4. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, nicméně musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve spádové obci. Žádost o individuální vzdělávání dítěte (ke stažení) předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 5. Přijaté dítě musí splňovat podmínky stanovené v § 50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, tj. zejména musí mít všechna stanovená pravidelná očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 6. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 7. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Kritéria

Předškolní vzdělávání je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy nárok.

Přednostně jsou přijímány spádové děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu. Posuzuje se trvalý pobyt dítěte.

 1. Děti spádové – 5ti letí či starší v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (nejpozději do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let – povinné předškolní vzdělávání).
 2. Děti spádové – 4letí (nejpozději do 31. srpna 2022 dosáhnou věku čtyř let).
 3. Děti spádové – 3letí (nejpozději do 31. srpna 2022 dosáhnou věku tří let).
 4. Děti spádové – 2letí* (nejpozději do 31. prosince 2022 dosáhnou věku tří let).
 5. Děti nespádové (s jiným trvalým bydlištěm).
 6. Kritérium sourozenec**
 • *Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole. Termín nástupu se řídí datem narození dítěte.
 • ** Sourozenec již navštěvuje školu, kam je žádost podaná a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2022, zohledňuje se jen u dětí, které dosáhnou 3 let do 31. 8. 2022.

Zdeňka Staňková, ředitelka školy