Cloud

Denní režim

Img

Co ve školce děláme...

Mateřská škola má provoz od 6.00 do16.30 hodin. V 8.00 hodin se škola zamyká. Pozdější příchody je nutné domluvit předem.

Omezení nebo přerušení provozu (zpravidla o prázdninách) oznámí ředitelka školy zástupci dítěte dva měsíce předem.

Třídy jsou spojovány dle potřeb provozu, přičemž jsou respektovány hygienické a bezpečnostní požadavky a především potřeby dětí.

Ráno od příchodu dítěte do MŠ probíhají volné aktivity dětí dle zájmu. Plynule na ně navazuje a s nimi se prolíná nabídka řízených činností podle třídního vzdělávacího plánu.

V době mezi

  • 9:00 – 9:45 probíhá hygiena, přesnídávka, řízené aktivity a příprava na pobyt venku. V případě příznivého počasí odcházíme ven již dříve.
  • 9:45 – 11:45 pobyt venku.
  • 11:45 – 14:00 hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek, vlastní odpočinek.
  • 13:15 – 14.00 nabídka činností pro nespavé děti bez rozdílu věku.
  • 14:00 – 16.30 hygiena, svačina, odpolední volné činnosti, odchod domů.

Během dne jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, největší prostor a čas dáváme spontánní hře. Činnosti jsou uspořádány dle rámcového režimu dne s důrazem na pitný režim, pobyt venku a spontánní hry. Do denního režimu jsou pravidelně zařazována řízená zdravotně preventivní cvičení. Časově vymezeny jsou pouze doby podávání jídel.

Vyzvednout si děti je možné buď po obědě do 12.30 hodin nebo pak po odpoledním odpočinku v době od 14.30 do 16.30 hodin. Po předchozí domluvě lze děti vyzvednout i v jinou dobu. Vyzvedávat děti mohou pouze rodiče nebo jimi pověřené osoby.

Jak jíme...

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle státních norem. Vhodná skladba jídelníčku je každý měsíc vyhodnocována sledováním tzv. spotřebního koše, je dbáno na sníženou spotřebu tuků i cukru. Potraviny jsou vždy čerstvé.

Jídelníček je zveřejňován na nástěnce a na našich stránkách, což rodičům umožňuje vhodně doplňovat stravu.

Je dodržován pitný režim formou stálé nabídky vhodných nápojů. Jsou dodržovány intervaly mezi podáváním jednotlivých pokrmů.

Děti zásadně nejsou do jídla nuceny, ale snažíme se, aby všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování a stolování.

Děti mají možnost si zvolit velikost porce, starší děti se obsluhují samy s výjimkou nalévání horké polévky.

Čerstvé ovoce a zelenina jsou podávány denně.

Učíme se...

Hlavní pedagogický záměr je orientován směrem k dítěti. Klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti, na získání klíčových kompetencí. Tím se vytváří příznivé klima na rozvoj jejich aktivity, na intenzivní prožitky. K tomu chceme zvlášť aktivně využít prostředí, kde se naše mateřská škola nachází. Ideální poloha a rozloha našeho městečka dětem umožňuje získávat mnoho informací jak z oblasti přírodní, tak i společenského života.

  • Učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení.
  • Eliminujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Vycházíme z dětské zvídavosti a touhy po poznání.
  • Neopominutelným cílem je, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostným a příjemným vstupem do života mimo rodinu a aby kvalitně doplňoval rodinnou výchovu.

Sportujeme...

Každodenní a dostatečně dlouhý pobyt venku je přizpůsobován kvalitě ovzduší a počasí.

Pohybové aktivity s využitím nářadí a náčiní probíhají v jednotlivých třídách, dostatek pohybu skýtá i zahrada školy.

Protože nemáme daleko do přírody, uskutečňujeme často delší společné vycházky s tematickým zaměřením. Program je dostatečně motivován tak, aby jej zvládly i nejmenší děti. Jsou připraveny formou hry. Jedná se např. o návštěvu hradu Radyně, rotundy sv. Petra a Pavla, vycházka k sedleckým rybníkům apod.

Dalším programem je i otužování a denní pohybové činnosti se zařazením zdravotních cviků a cviků s prvky jógy, návštěva solné jeskyně a výuka plavání pro předškoláky.

Odpočíváme...

Respektujeme individuální potřebu spánku jednotlivých dětí bez rozdílu věku. Po jedné hodině odpočinku na lehátku je nabídnut dětem, které neusnou, vhodný klidový program, u předškoláků převažuje příprava na vstup do základní školy (grafomotorika, základy psaní, čtení, hry na rozvoj logiky, fantazie a představivosti, soustředěnosti…).