Cloud

Denní režim

Img

Co ve školce děláme...

Mateřská škola má provoz od 6.00 do16.30 hodin. V 8.00 hod. se škola zamyká. Pozdější příchody je nutné domluvit předem. Omezení nebo přerušení provozu (zpravidla o prázdninách) oznámí ředitelka školy zástupci dítěte dva měsíce předem. Třídy jsou spojovány dle potřeb provozu, přičemž jsou respektovány hygienické a bezpečnostní požadavky a především potřeby dětí. Ráno od příchodu dítěte do MŠ probíhají volné aktivity dětí dle zájmu. Plynule na ně navazuje a s nimi se prolíná nabídka řízených činností podle třídního vzdělávacího plánu.

V době mezi

  • 9:00 – 9:45: probíhá hygiena, přesnídávka, řízené aktivity
  • 9:45 – 11:45: pobyt venku
  • 11:45 – 14.00: hygiena, oběd, čištění zubů u starších dětí, příprava na odpolední odpočinek, vlastní odpočinek
  • 13:15 – 14:00: nabídka činností pro nespavé děti bez rozdílu věku
  • 14:00 – 16:30: hygiena, svačina, odpolední volné činnosti, odchod domů

Během dne jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, největší prostor a čas dáváme spontánní hře. Činnosti jsou uspořádány dle rámcového režimu dne s důrazem na pitný režim, pobyt venku a spontánní hry. Do denního režimu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní cvičení. Časově vymezeny jsou pouze doby podávání jídel. Vyzvednout si děti je možné buď po obědě nebo po odpoledním odpočinku. Po předchozí domluvě lze děti vyzvednout i v jinou dobu. Vyzvedávat děti mohou pouze rodiče nebo jimi pověřené osoby.

Jak jíme...

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle státních norem. Vhodná skladba jídelníčku je každý měsíc vyhodnocována sledováním tzv. spotřebního koše, je dbáno na sníženou spotřebu tuků i cukru. Potraviny jsou vždy čerstvé. Jídelníček je zveřejňován na nástěnce a na našich stránkách, což rodičům umožňuje vhodně doplňovat stravu. Je dodržován pitný režim formou stálé nabídky vhodných nápojů. Jsou dodržovány intervaly mezi podáváním jednotlivých pokrmů. Děti zásadně nejsou do jídla nuceny, ale snažíme se, aby všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování a stolování. Děti mají možnost si zvolit velikost porce, starší děti se obsluhují samy s výjimkou nalévání horké polévky. Čerstvé ovoce a zelenina jsou podávány denně.

Učíme se...

Celková koncepce MŠ je zaměřena na výchovu předškolního dítěte ke zdravému způsobu života a k vytváření podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu v návaznosti na jeho výchovu v rodině. Naším posláním je umožnit dětem prožitkové učení a plynulý přechod do základní školy. Vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, ukázat, co všechno umí, zvládne a dokáže.
Nepředkládá dětem jen hotové návody, ale umožňuje jim hledat samostatné cesty. Každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet a učit se jiným tempem. Důležité je, aby se dítě cítilo spokojené a do mateřské školy chodilo rádo.

Sportujeme...

Každodenní a dostatečně dlouhý pobyt venku je přizpůsobován kvalitě ovzduší a počasí. Pohybové aktivity s využitím nářadí a náčiní jsou směrovány do třídy k tomu přizpůsobené, dostatek pohybu skýtá i zahrada MŠ. Protože nemáme daleko do přírody, uskutečňujeme často delší společné vycházky s tématickým zaměřením. Program je dostatečně motivován tak, aby jej zvládly i nejmenší děti. Jsou připraveny formou hry. Jedná se např. o návštěvu hradu Radyně, rotundy sv. Petra a Pavla, vycházka k sedleckým rybníkům apod. Důležité je i otužování a denní pohybové činnosti se zařazením zdravotních cviků. Oblíbené jsou návštěvy solné jeskyně a plavání předškoláků.

Odpočíváme...

Respektujeme individuální potřebu spánku jednotlivých dětí bez rozdílu věku. Po jedné hodině odpočinku na lehátku je nabídnut dětem, které neusnou, vhodný klidový program, u předškoláků převažuje příprava na vstup do ZŠ (grafomotorika, základy psaní, čtení, hry na rozvoj logiky, fantazie a představivosti, soustředěnosti…).