Cloud

Školní vzdělávací program

Img

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: „Co se na té Zemi děje…“

(Celé znění ŠVP v sekci Dokumenty ke stažení)„

Co se na té Zemi děje…
Točí se a jen se směje.
Modrá na ní strašně sluší, zelená jí skrývá uši.
Ale stejně pořád slyší, jak kolem ní hvězdy píší.
A jak se žije na Zemi?
Pohádky nám napoví…


6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH
Hlavní cíle předškolního vzdělávání:
• rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení
• osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
• získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Vzdělávací nabídka je uspořádána do 5 integrovaných bloků, které jsou společné pro všechny třídy. Prostřednictvím těchto bloků chceme docílit toho, aby byla zachycena v co největší šíři podoba vnějšího světa, s níž se dítě vstupem do mateřské školy začíná seznamovat a kdy postupně u dítěte dochází k hledání, uvědomování a upevňování si vlastního místa a významu ve společnosti. Obsah bloků je vymezen jen rámcově, věcný obsah si učitelky zpracovávají ve svých třídních vzdělávacích plánech tak, aby odpovídal možnostem jednotlivých tříd.

Názvy jednotlivých integrovaných bloků jsou:
1. Pod Rotundou, pod Radyní, všem se nám tu dobře bydlí
2. Každé roční období má své krásy, úskalí
3. Pohádky a příběhy tajemství nám odhalí
4. Chráníme si naši Zemi, abychom se dobře měli
5. Sportujeme, dovádíme a vůbec se nenudíme

6.1. Pod Rotundou, pod Radyní, všem se nám tu dobře bydlí
Cíl: Vytvářet kladný vztah k místu a prostředí, ve kterém žijeme, rozvíjet citové vazby k dětem, lidem a okolí, rozvíjet povědomí o mezilidských, morálních a kulturních hodnotách.

Charakteristika: Seznamujeme se s naším městem, s místem, kde bydlíme, kde chodíme do mateřské školy. Poznáváme nové prostředí, nové hračky a věci kolem nás, nové kamarády, respektujeme se navzájem a pomáháme si. Postupně si vytvoříme jednoduchá pravidla třídy, které budeme po celý rok dodržovat. Učíme se žít ve společenství ostatních lidí, respektovat pravidla společenského soužití v MŠ i v rodině. Prostřednictvím situací, plánovaných činností, přímou manipulací a experimentováním se zaměříme na svět techniky. Seznámíme se s různými druhy zaměstnání a řemesel, se stroji a nástroji, které nám pomáhají, s věcmi, které slouží k dorozumívání. Připomeneme si pravidla bezpečného chování ve všech prostorách naší školičky. Pohovoříme o možném nebezpečí a úrazech, které se mohou přihodit na zahradě i při vycházkách do okolí MŠ. Učíme se o dopravních prostředcích a seznamujeme se s pravidly správného chování v nich i na ulici.

Očekávané kompetence dětí na konci předškolního období:
Dítě se dokáže bezpečně orientovat ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí, ať už doma, v MŠ nebo v blízkém okolí. Navozuje kontakty s ostatními dětmi i s dospělými, snaží se o spoluvytváření prostředí. Má elementární poznatky o své rodině. Váží si lidské práce a úsilí. Uvědomuje si, že svět techniky slouží ke zkvalitnění života, k pokroku, ale může vést i ke zkáze. Přizpůsobuje se společnému programu, respektuje rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti svých vrstevníků, snaží se dodržovat dohodnutá pravidla. Zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, zvládne sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony. Rozlišuje některé obrazné piktogramy a porozumí jejich významu a funkci. Uplatňuje základní společenské návyky. Své prožitky dokáže vyjádřit výtvarně, slovně i pohybově.

Společné činnosti:
• Vycházky do města a blízkého okolí
• Návštěva městské knihovny
• Návštěva a prohlídka rotundy sv. Petra a Pavla
• Návštěva 1. třídy ZŠ
• Veřejná kulturní vystoupení dětí
• Beseda a ukázky práce asistenčních psů „Pomocné tlapky“
• Opékání buřtů
• Den matek
• Jezdíme bezpečně
• Vítáme nové občánky

6.2. Každé roční období má své krásy, úskalí
Cíl: Učit děti vážit si života ve všech jeho formách, pečovat o pěkné a čisté životní prostředí

Charakteristika: Učíme se vnímat krásu přírody všemi svými smysly. Své činnosti zaměříme na poznávání ekosystémů v našem okolí, na sledování rozmanitostí a změn v přírodě v jakémkoliv ročním období. Poznáme, co roste na zahradě, na poli i v lese, zkusíme něco vypěstovat, fantazii a tvořivost budeme rozvíjet při kouzlení s přírodninami. Seznámíme se i se zvířátky, které kolem nás žijí, ať už domácí nebo volně žijící. Postaráme se i o naši zahradu a okolí MŠ.

Očekávané kompetence dětí na konci předškolního období:
Dítě vnímá, že svět má svůj řád, všímá si přirozených změn kolem sebe, částečně se orientuje v čase, chápe elementární časové pojmy. Dokáže rozpoznat charakteristické rysy, vlastnosti předmětů, zvládne určit společné znaky, podobu a rozdíl. Rozlišuje pomocí všech smyslů, dokáže být citlivé ve vztahu k přírodě, umí se těšit z hezkých a příjemných zážitků. O všem přemýšlí, dovede pojmenovat věci a děje kolem sebe. Dovede klást různé otázky a společně hledat odpovědi. Projevuje zájem o knížky, zvládne soustředěně poslouchat. Uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat. Zvládne jednoduché úklidové práce.

Společné činnosti:
• Úklid školní zahrady, hrabání listí, úklid hraček
• Sběr kaštanů pro lesní zvěř, beseda s myslivci
• Vycházky do přírody v jednotlivých ročních obdobích
• Podzimníčci
• Návštěva statku – chov koní
• Výlet do ZOO
• Vynášení Morany, vítání jara
• Za skřítky do lesa

6.3 Pohádky a příběhy tajemství nám odhalí
Cíl: Rozvíjet kulturně estetické dovednosti, rozvíjet sociální citlivost, toleranci a přizpůsobivost, zdokonalovat artikulační a vyjadřovací schopnosti dětí, rozvíjet tvořivé myšlení, učit děti řešit problémy a systematicky podporovat a rozvíjet celou osobnost.

Charakteristika: Poznáváme svět kultury a umění, seznamujeme se s lidovými zvyky, tradicemi a obyčeji. Pohádky a příběhy nám v mnohém pomohou…
Navštíví nás duchové, rozsvítíme vánoční strom, připravíme se na čerta a Mikuláše a společně prožijeme advent. Uspořádáme karneval, zaženeme zimu pryč, oslavíme svátky jara a zarejdíme s čarodějnicemi. Před prázdninami nezapomeneme ani na tradici naší školičky – rozloučení s našimi předškoláky.

Očekávané kompetence dětí na konci předškolního období:
Dítě se umí těšit z hezkých a příjemných zážitků. Podílí se na utváření společenské pohody ve třídě i škole. Dokáže prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí. Vnímá umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchá, se zájmem sleduje literární, dramatické či hudební představení, umí zhodnotit svoje zážitky. Své prožitky dokáže vyjádřit slovně, výtvarně i pomocí hudby. Své představy a skutečnosti ze svého okolí vyjadřuje pomocí různých výtvarných dovedností a technik.

Společné činnosti:
• Divadelní představení pro děti v MŠ
• Návštěva divadla v Plzni
• Hudební výchovné koncerty pořádané ZUŠ
• Návštěva K-Centra – výstavy ve Staroplzenecké galerii
• Čas duchů
• Mikulášská besídka pro děti
• Zpívání u vánočního stromu v MŠ
• Vánoční posezení s rodiči
• Vánoční nadílka
• Návštěva u Baráčníků
• Karneval v MŠ
• Putování za velikonočním zajíčkem
• Pálení čarodějnic

6.4. Chráníme si naši Zemi, abychom se dobře měli
Cíl: Vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dětí k životu, životnímu prostředí a lidem.

Charakteristika: Nahlédneme do tajů a krás naší planety, do různých světadílů, vydáme se do vesmíru. Budeme si vyprávět o různých zemích a existenci různých národů a kultur, o cestování a putování neznámými oblastmi. Při objevování světa a života v něm nás bude provázet kniha, náš kamarád, průvodce a rádce. Zapřemýšlíme nad otázkami proč… a co se stane, když… Naučíme se, jak pomáhat naší Zemi, aby byla „zdravá“, jak správně třídit odpad, dbát o pořádek a čistotu, pečovat o rostliny a jak přírodu chránit.

Očekávané kompetence dětí na konci předškolního období:
Dítě vnímá svět kolem sebe, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto, že každý je jiný. Má poznatky o své zemi a její kultuře, o jiných zemích, o zeměkouli, o vesmíru. Přijímá základní hodnoty uznávané v našem společenství, respektuje práva druhých, chová se zdvořile. Uvědomuje si, že ne
všichni lidé respektují pravidla chování a tím ohrožují pohodu a bezpečí druhých. Uvědomuje si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí. Dokáže zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním i pracovním náčiním. Zvládá jednoduché pracovní úkony, rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí. Svou fantazii a představivost vyjadřuje v tvořivých činnostech.

Společné činnosti:
• Projekt zaměřený na ekologii – třídění odpadu
• „Den Země“ – kresba křídou na asfalt, malování „na plotě“
• Návštěva hasičů
• Školní výlet
• Účast ve výtvarných soutěžích na dané téma
• Návštěva hvězdárny

6.5. Sportujeme, dovádíme a vůbec se nenudíme
Cíl: Vést děti k zájmu podílet se na všech společných činnostech ve škole a tak upevňovat zdravé sebevědomí, rozvíjet pohybové dovednosti, učit se zvládat sebeobslužné dovednosti, vštěpovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky, osvojit si základní poznatky o lidském těle a jeho zdraví, rozvíjet schopnosti komunikovat, učit děti vzájemně se domlouvat a spolupracovat.

Charakteristika: Sportujeme po celý rok tak jako opravdoví sportovci. Poznáme různé druhy sportů a připravíme se na naši olympiádu. Povídat si budeme o lidském těle, zdraví a možných úrazech. Procvičíme se v názvech barev, tvarů a jejich třídění, seznámíme se s písmenky a číslicemi. Radujeme se z dění kolem sebe a pronikneme do tajů labyrintů a experimentování. Čekají nás i společenské a kulturní akce a vystoupení. Nenásilně uvedeme děti do světa kultury a umění.

Očekávané kompetence dětí na konci předškolního období:
Dítě zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, dokáže sladit pohyb s hudbou, koordinovat lokomoci, zvládne jemnou motoriku, zná základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem. Má povědomí o svém těle, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy. Dokáže dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, postupovat podle pokynů a instrukcí, soustředit se na činnost a její dokončení. Přijímá pozitivní ocenění, prožívá radost ze zvládnutého a poznaného, zvládne se vyrovnat se svým neúspěchem. Uplatňuje základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky, zvládá sebeobsluhu. Naučí se nazpaměť básničku, písničku i pohádku, zvládne jednoduchou dramatizaci. Dokáže ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování. Umí se vyjadřovat samostatně, chápe základní číselné a matematické pojmy.

Společné akce:
• Perníková olympiáda – sportovní soutěž v lehké atletice
• Pexesiáda v ZŠ
• Oslava MDD
• Slavnostní rozloučení s předškoláky
• O Zoubkovi – správné čištění zubů
• Slavíme s maminkami

6.6. Doplňující programy

6.6.1. Bezpečnost dětí a prevence před patologickými jevy
Jedná se o týdenní bloky, které souvisí přímo s bezpečností dětí. Jde hlavně o bezpečné chování dětí
v MŠ a při společných vycházkách do okolí. Bloky jsou zaměřeny i na bezpečnost dětí při sportování a o prázdninách. Pravidelným setkáním je návštěva Policie ČR a hasičů v MŠ. Děti jsou seznámeny s nebezpečnými situacemi, společně nacházíme návody, jak je řešit. Bloky jsou zařazeny podle aktuálnosti.

6.6.2. Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem v Plzni
Spolupráce spočívá ve vzájemné komunikaci školy a školských poradenských zařízení zejména při stanovení diagnostiky a určení podpůrných opatření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných.

6.6.3. Zdravotně preventivní program
Protože nemáme daleko do přírody, uskutečňujeme často delší společné vycházky s tematickým zaměřením. Program je dostatečně motivován tak, aby jej zvládly i nejmenší děti. Jsou připraveny formou hry. Jedná se např. o návštěvu hradu Radyně, rotundy sv. Petra a Pavla, vycházka k sedleckým rybníkům apod.
Dalším programem je otužování a denní pohybové činnosti se zařazením zdravotních cviků, častější zařazování tělovýchovných aktivit, návštěva solné jeskyně a výuka plavání pro předškoláky.

6.6.4. Už budu školák
Prostřednictvím plánovaných úkolů se připravujeme na budoucí roli školáka. Zaměření je hlavně na rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj logického myšlení a výtvarně pracovních dovedností. Děti se učí odpovědnosti v přístupu k vlastnímu vzdělání, samostatnému řešení zadaných úkolů i spolupráci s ostatními. Postupně se zdokonalují v dovednostech, vědomostech a návycích důležitých pro zvládnutí základů čtení, psaní a matematiky.

6.6.5. Rozhýbej svůj jazýček
Logopedickou prevencí chceme podpořit minimalizaci řečových vad. Logopedické asistentky naší školy provádějí pravidelnou diagnostiku u všech dětí, na základě zjištění provádějí logopedickou prevenci a tam, kde je potřeba logopedického specialisty, doporučují rodičům odbornou péči