Vytisknout

Zápis 2021/2022

Mateřská škola Starý Plzenec, příspěvková organizace,

Vrchlického 853, 332 02 Starý Plzenec

Informační leták k zápisu pro školní rok 2021/2022

Na základě doporučení MŠMT a vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápis bude probíhat v době od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.

Formuláře je možno stáhnout z www.msstaryplzenec.cz (Školka – Ke stažení - Formuláře) nebo vyzvednout osobně v přízemí MŠ dne 22. 4. 2021 od 10 – 12 hodin při dodržení platných mimořádných protiepidemických nařízení: použití respirátoru.

K zápisu je třeba doložit: 

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení)
 • Přihláška ke stravování a souhlas s inkasem (ke stažení) – inkaso lze založit až v případě přijetí dítěte
 • Evidenční list (ke stažení) – potvrzený dětským lékařem nebo přiložené samostatné lékařské potvrzení
 • Prostou kopii rodného listu
 • Popřípadě kopii doporučení Školského poradenského zařízení u dětí se speciálně vzdělávacími potřebami nebo s odkladem školní docházky

Vše s podpisy obou rodičů (platí i u rozvedených rodičů). U rozvedených rodičů je třeba v Evidenčním listu uvést č. rozsudku a komu je dítě svěřeno do péče.

Podání žádostí:

 • datovou schránkou (DS školy 3qzhmhp)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý e-mail)
 • poštou (rozhodující je datum podání)
 • osobním podáním (vhozením obálky s označením „Zápis“ do schránky vedle vrátek nebo výjimečně osobně po předchozí domluvě s ředitelkou školy na tel. 733 672 695 při dodržení platných mimořádných protiepidemických nařízení: použití respirátoru)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Období pro zasílání je od 2. 5. – 16. 5. 2021.

Po doručení dokumentů škola potvrdí přijetí a současně na emailovou adresu zákonného zástupce zašle registrační číslo, pod kterým bude žádost evidována.

O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Informace o přijetí (nepřijetí) dítěte budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly (na webových stránkách školy Školka – Přijímací řízení, také vyvěšením ve škole) od 1. 6. 2021.

Přijetí dítěte do MŠ je od 1. 9. 2021. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se v MŠ uvolní místo a nebude překročena její kapacita.

Podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Podmínky

 1. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
 2. Děti starší 6 let lze přijímat, pokud jim byl povolen odklad povinné školní docházky.
 3. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
 4. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, nicméně musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve spádové obci. Žádost o individuální vzdělávání dítěte (ke stažení) předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 5. Přijaté dítě musí splňovat podmínky stanovené v § 50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, tj. zejména musí mít všechna stanovená pravidelná očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 6. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 7. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

                                                                               Kritéria

 1. Předškolní vzdělávání je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však od 2 let.
 2. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy nárok.
 3. Přednostně jsou přijímány spádové děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu.

Posuzuje se trvalý pobyt dítěte.

 1. Děti spádové – 5ti letí či starší v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (nejpozději do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let - povinné předškolní vzdělávání).
 2. Děti spádové - 4letí (nejpozději do 31. srpna 2021 dosáhnou věku čtyř let).
 3. Děti spádové - 3letí (nejpozději do 31. srpna 2021 dosáhnou věku tří let).
 4. Děti spádové - 2letí* (nejpozději do 31. prosince 2021 dosáhnou věku tří let).
 5. Děti nespádové (s jiným trvalým bydlištěm).
 6. Kritérium sourozenec**
 • U všech kritérií bude brán zřetel na věk dětí v pořadí od nejstarších k nejmladším.
 • *Děti mladší 3 let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole. Termín nástupu se řídí datem narození dítěte.
 • ** Sourozenec již navštěvuje školu, kam je žádost podaná a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021, zohledňuje se jen u dětí, které dosáhnou 3 let do 31. 8. 2021.

Těšíme se na Vás.

Zdeňka Staňková, ředitelka školy

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Finanční dar ve výši 5 000,- Kč (hračky na vánoce 1., 5. třída).
                                                                                                                                                                                                                                                                           -- Stavekomont s.r.o., manželé Jagrikovi
 • Finanční dar ve výši 10 000,- Kč (hračky na vánoce 5. třída).
  -- RN stavby s.r.o., pan Radek Nápravník
 • Zakoupení hraček pro děti za sběr kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Všem rodičům za pravidelné dodávání papírů, pastelek a drobných dárků.
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- RN stavby s.r.o., pan Radek Nápravník
 •