Vytisknout

Zápis 2020/2021

Mateřská škola Starý Plzenec, příspěvková organizace,

Vrchlického 853, 332 02 Starý Plzenec

 

Informační leták k zápisu pro školní rok 2020/2021

Na základě doporučení MŠMT a vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápis bude probíhat v době od 4. 5. 2020 do 12. 5. 2020.

Formuláře je možno stáhnout z www.msstaryplzenec.cz (Školka – Ke stažení - Formuláře) nebo vyzvednout osobně (pouze v nejnutnějším případě) v přízemí MŠ dne 22. 4. 2020 od 9 – 10 hodin.

K zápisu je třeba doložit: 

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení)
 • Přihláška ke stravování a souhlas s inkasem (ke stažení)
 • Evidenční list - bez vyjádření dětského lékaře, v současné situaci nenavštěvujte osobně lékaře!!! (ke stažení)
 • Prohlášení o očkování (ke stažení)
 • Prostou kopii rodného listu
 • Prostou kopii očkovacího průkazu
 • Popřípadě kopii doporučení z ŠPZ

Vše s podpisy obou rodičů (platí i u rozvedených rodičů). U rozvedených rodičů je třeba uvést č. rozsudku a  komu je dítě svěřeno do péče.

Podání žádostí:

 • datovou schránkou (DS školy 3qzhmhp)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
 • poštou (doručením do schránky)
 • osobní podání (v nejkrajnějším případě po předchozí domluvě s ředitelkou školy na tel. 733 672 695, zde je nutné dodržet veškerá platná nařízení: použití ochranných roušek)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Období pro zasílání je od 4. 5. – 12. 5. 2020.

Po doručení dokumentů škola potvrdí přijetí a současně na emailovou adresu zákonného zástupce zašle registrační číslo, pod kterým bude žádost evidována.

O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Informace o přijetí (nepřijetí) dítěte budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly (na webových stránkách školy Školka – Přijímací řízení a vyvěšením ve škole) v termínu od 1. 6. 2020.

Přijetí dítěte do MŠ je od 1. 9. 2020. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se v MŠ uvolní místo a nebude překročena její kapacita.

Podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Podmínky

 1. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a a 34b ŠZ).
 2. Děti starší 6 let lze přijímat, pokud jim byl povolen odklad povinné školní docházky.
 3. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 4. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, nicméně musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte (ke stažení) předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 5. Přijaté dítě musí splňovat podmínky stanovené v § 50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, tj. zejména musí mít všechna stanovená pravidelná očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 6. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (Čestné prohlášení k očkování - ke stažení) a doloží prostou kopii očkovacího průkazu.
 7. Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 8. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 9. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

                                                                               Kritéria

Předškolní vzdělávání je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však od 2 let.

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy nárok.

Přednostně jsou přijímány spádové děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu.

Posuzuje se trvalý pobyt dítěte.

 1. Děti spádové – 5ti letí či starší v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (nejpozději do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let - povinné předškolní vzdělávání).
 2. Děti spádové - 4letí (nejpozději do 31. srpna 2020 dosáhnou věku čtyř let).
 3. Děti spádové - 3letí (nejpozději do 31. srpna 2020 dosáhnou věku tří let).
 4. Děti spádové - 2letí* (nejpozději do 31. prosince 2020 dosáhnou věku tří let).
 5. Děti nespádové (s jiným trvalým bydlištěm).
 6. Kritérium sourozenec**
 • U všech kritérií bude brán zřetel na věk dětí v pořadí od nejstarších k nejmladším.
 • *Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole. Termín nástupu se řídí datem narození dítěte.
 • ** Sourozenec již navštěvuje školu, kam je žádost podaná a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2020, zohledňuje se jen u dětí, které dosáhnou 3 let do 31. 8. 2020.

Zdeňka Staňková, ředitelka školy

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Věcný dar - vánoční jedle.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       -- Pan Roman Nezval  
 • Finanční dar ve výši 5 000,- Kč na zakoupení výtvarných pomůcek do 2. třídy.
  -- Paní Linda Žlábková
 • Peněžní příspěvek ve výši 1 000,- Kč na zakoupení odměn pro děti v soutěži ve sběru kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 1 000,- Kč - školní potřeby.
  -- Paní Martina Kaslová 
 • Všem rodičům za pravidelné dodávání papírů, pastelek a drobných dárků.
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- Pan Radek Nápravník
 • Dotace ve výši 12 500,- Kč.
                                                                                                                                                                                                             -- Město Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 4 000,- Kč.
  -- Paní Veronika Nová  
 •