Informace k otevření školy 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím k otevření mateřské školy od 12. 4. 2021 do odvolání.

Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.30 hodin.

Docházka do MŠ je pro děti s povinnou předškolní docházkou v neměnné skupině maximální 15 dětí.

Z důvodu ukončení nouzového stavu se k docházce mohou přihlásit i mladší děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, v ZŠ, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních zdrojů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci ČSSZ a OSSZ,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

V případě potřeby oznamte nástup mladšího dítěte předem telefonicky na tel. č. 733 672 695.

Testování dětí

 • K testování se dostaví dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Povinné testování se bude provádět 2x v týdnu, vždy v pondělí a ve čtvrtek, v případě nepřítomnosti dítěte v tyto dny v MŠ, bude dítě testováno v den nástupu do MŠ. Je třeba se na test den předem objednat na konkrétní čas (6.00 – 7.40 hod.) telefonicky či SMS zprávou na tel. č. 733 672 695. Dále pak dítě pokračuje dle harmonogramu testování s ostatními.
 • Testování dětí bude provádět zákonný zástupce dítěte, u testování bude přítomna pracovnice školy, která s testováním poradí. Zákonný zástupce bude mít respirátor, dítě roušku.
 • AG test je z přední části nosu, na výsledek si zákonný zástupce s dítětem počká cca 15 minut venku před budovou školy, dodržujte doporučované rozestupy. Doporučujeme rodičům přijít s dítětem v den testování minimálně o 15 minut dříve, aby do 8 hodin bylo dítě ve třídě.
 • V případě negativního výsledku testu dostane dítě na ruku razítko a přejdete do hlavní budovy. Z důvodu zákazu vstupu třetích osob do budovy školy předáte dítě učitelce ve vestibulu u zvonků. Při vyzvedávání dítěte si zazvoníte do třídy a dítě ze třídy Vám přivede učitelka. Při vhodném počasí budou děti na zahradě, kde si dítě vyzvednete osobně.
 • V případě pozitivního testu škola vydá zákonnému zástupci potvrzení, že dítě bylo pozitivně testováno. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným způsobem informovat dětského lékaře nebo KHS. Následně se musí podrobit RT-PCR testu a o výsledcích testu školu informovat.
 • Dítěti, které bylo v předcházejících 2 dnech ve skupině s dítětem, které má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu zjištění výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-Cov-2 dítěte s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.
 • V případě, kdy test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného dítěte AG testem, doloží zákonný zástupce dítěte neprodleně výsledek škole, která dále informuje rodiče ostatních dětí ze skupiny o možném návratu do mateřské školy bez potřebných kroků.
 • V případě, kdy test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného dítěte AG testem, zákonný zástupce dítěte okamžitě informuje školu. Škola bezodkladně zašle KHS seznam dětí, které byly v kontaktu ve stanovených dnech s dítětem pozitivně testovaným RT-PCR testem. KHS nařídí dětem ze seznamu karanténu.
 • Dětem, které se testování v MŠ neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění Covid-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokazatelně doložit písemným potvrzením od lékaře. Pokud ji nedoloží, tak se dítě účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Odkaz na instruktážní video k testování: https://youtu.be/2AbljENQn78, možno shlédnout s dětmi.
 • Dotazy k testování i na webové stránce: https://testovani.edu.cz/, https://testovani.edu.cz/pro-rodice.

Opatření k ochraně dýchacích cest

 • Zaměstnanci jsou povinni nosit respirátory FFP2/KN 95.
 • Děti v MŠ mít roušku nemusí. Roušky budou mít v šatnách v uzavíratelném sáčku pro případ nutnosti.

 Místo testování

 • Vzhledem k počasí zatím nelze provádět testování venku.
 • Testovat se bude v prostorách 5. třídy. Po té si přejdete do hlavní budovy školy.

 Rozdělení dětí do skupin

 • 1. skupina – děti z 5. třídy s příjmením začínajícím A – Pa
 • 2. skupina – děti z 5. třídy s příjmením začínajícím Pe – Z
 • 3. skupina – děti ze 4. třídy

Přihlášené mladší děti budou přiřazeny k jednotlivým skupinám dle volného místa. Seznamy dětí jsou k nahlédnutí na nástěnce v novém pavilonu a v budově školy.

Závěrem snad jen prosíme o dodržování všech hygienických opatření včetně zakrytí dýchacích cest (respirátory), dezinfekce rukou při vstupu do školy a dodržování rozestupů.

Přejeme Vám všem pohodové dny, děkujeme za pochopení a dodržování všech pravidel.

Zdeňka Staňková

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Věcný dar - vánoční jedle.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       -- Pan Roman Nezval  
 • Finanční dar ve výši 5 000,- Kč na zakoupení výtvarných pomůcek do 2. třídy.
  -- Paní Linda Žlábková
 • Peněžní příspěvek ve výši 1 000,- Kč na zakoupení odměn pro děti v soutěži ve sběru kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 1 000,- Kč - školní potřeby.
  -- Paní Martina Kaslová 
 • Všem rodičům za pravidelné dodávání papírů, pastelek a drobných dárků.
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- Pan Radek Nápravník
 • Dotace ve výši 12 500,- Kč.
                                                                                                                                                                                                             -- Město Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 4 000,- Kč.
  -- Paní Veronika Nová  
 •