Vytisknout

Zápis 2018/2019

Povinností zákonného zástupce je přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání začíná od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky.

Povinné předškolní vzdělávání bude ve veřejných MŠ bezplatné.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole zřízené městem se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

 

Informační leták k zápisu pro školní rok 2018/2019

Vyzvednutí formulářů potřebných k přijetí dítěte je možné při Dni otevřených dveří 2. 5. 2018 od 14 hodin do 16 hodin nebo každý den od 2. 5. 2018 do 7. 5. 2018 v mateřské škole.

Formuláře je možno stáhnout i z webových stránek školy (Školka – Dokumenty ke stažení).

Zápis do Mateřské školy Starý Plzenec probíhá 9. 5. 2018 od 9.00 - 12.00 hodin a od 13.00 – 16.00 hodin.

Osobní návštěva dítěte není při zápisu nutná, je doporučeno ji uskutečnit při Dni otevřených dveří.

V den zápisu odevzdají rodiče Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, Souhlas s inkasem a přihlášku ke stravování, Zastoupení na základě plné moci, Evidenční list potvrzený dětským lékařem.

Vše s podpisy obou rodičů (platí i u rozvedených rodičů). U rozvedených rodičů je třeba uvést č. rozsudku a  komu je dítě svěřeno do péče (pro kontrolu doneste originál rozhodnutí).

Od následujícího dne bude zahájeno řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů pro vydání „Rozhodnutí“ dle § 71 správního řádu.

Vrácení a správné vyplnění všech požadovaných dokladů je prvním předpokladem pro přijetí dítěte do MŠ. Doložení požadovaných skutečností je v zájmu zákonného zástupce (trvalý pobyt dítěte, sourozenec). Pokud neprokážete nárok v souladu s kritérii, bude žádost posuzována jako žádost zákonného zástupce na dalším místě.

V případě, že toto neučiníte v daném termínu, budete vyzváni k odstranění nedostatků „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“. Nebude-li nedostatek podané žádosti ve stanovené lhůtě odstraněn, bude řízení o žádosti podle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno.

K zápisu vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte Pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s trvalým pobytem rodičů, předloží rodiče potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

Při odevzdání potřebných dokladů Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost evidována.

Přijetí dítěte na školní rok 2018/2019 bude posuzováno dle stanovených kritérií. Přijetí do MŠ je od 1. 9. 2018. Tímto vzniká povinnost zákonných zástupců platit školné i v případě, že dítě nastoupí k docházce po tomto datu.

Kladná rozhodnutí budou oznámena podle novely ŠZ č. 561/2004 Sb., zveřejněním seznamu přijatých dětí uvedených pod přiděleným registračním číslem od 6. 6. 2018 po dobu nejméně 15 dnů na nástěnce v přízemí MŠ a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude vydáváno v písemné podobě 6. 6. 2018 od 10.00 do 12.00 hodin v kanceláři ředitelky školy zákonnému zástupci dítěte (zmocněnci) uvedeného na „Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy“.

Po uplynutí zákonné odvolací lhůty, tj. 15 dnů, ode dne oznámení „Rozhodnutí“ podle § 82, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka opatří „Rozhodnutí“ razítkem o nabytí právní moci dne 22. 6. 2018 od 10.00 do 12.00 hodin v MŠ.

Při přijímání nerozhoduje pořadí příchodu k zápisu.

Těšíme se na Vás.

 

Podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy

pro školní rok 2018/2019

Ředitelka Mateřské školy Starý Plzenec, příspěvkové organizace, stanovuje následující podmínky a kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro školní rok 2018/2019 pro mateřskou školu.

Podmínky

 1. Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka MŠ. O termínech je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, webových stránek školy.

 2. Předškolní vzdělávání je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nově pak nejdříve od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a a 34b ŠZ). Děti mladší 3 let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole.

 3. Žádost společně s Evidenčním listem, Zastoupením na základě plné moci a Přihláškou ke stravování, řádně vyplněné ve všech kolonkách a podepsané zákonnými zástupci dítěte, je nutné odevzdat zpět do mateřské školy při zápisu 9. května 2018 v době od 9 hodin do 12 hodin a od 13 hodin do 16 hodin. Čas odevzdání žádostí není rozhodující pro určení pořadí při přijímacím řízení.

 4. O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 5. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.

 6. Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.

 7. Děti starší 6 let lze přijímat, pokud jim byl povolen odklad povinné školní docházky.

 8. Přijaté dítě musí splňovat podmínky stanovené v § 50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, tj. zejména musí mít všechna stanovená pravidelná očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 9. U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 10. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se v MŠ uvolní místo a nebude překročena její kapacita. Přednostně budou dodatečně přijímány děti tzv. pod čarou, novým rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Řízení může ředitelka zahájit i z moci úřední a není nutné, aby zákonní zástupci těchto dětí podávali novou žádost.

 11. Jako dispoziční rezervu si ředitelka mateřské školy vyhrazuje alespoň 2 místa, která zůstanou neobsazena (pro děti s odkladem školní docházky nebo s dodatečným odkladem školní docházky).

Kritéria

Přednostné jsou přijímány spádové děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Starý Plzenec, příspěvkové organizace, Vrchlického 853.

U všech kritérií bude brán zřetel na věk dětí v pořadí od nejstarších k nejmladším.

Při zápisu předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, popřípadě potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

 

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ Starý Plzenec, tj. děti, které nejpozději do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let (povinné předškolní vzdělávání).

 2. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ Starý Plzenec, které nejpozději do 31. srpna 2018 dosáhnou věku čtyř let.

 3. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ Starý Plzenec, které nejpozději do 31. prosince 2018 dosáhnou věku tří let.

 4. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81, které nejpozději do 31. prosince 2018 dosáhnou věku tří let.

 5. V případě volného místa mohou být přijaty přihlášené děti s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ Starý Plzenec, které nejpozději do 30. června 2019 dosáhnou věku tří let.

 6. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81, které nejpozději do 30. června 2019 dosáhnou věku tří let.

 7. Děti s jiným místem trvalého pobytu, a to v pořadí podle data narození od nejstarších k nejmladším.

 8. Sourozenec dítěte, který bude navštěvovat MŠ Starý Plzenec i po 1. 9. 2018 (v pořadí od nejstaršího). Kritérium bude zohledněno pouze u dětí, které dosáhnou věku 3 let do 31. 12. 2018 (pokud dítě nedosáhne věku 3 let do 31. 12. 2018, nebude se váha sourozence při přijetí zohledňovat).

 9. Zájem o celodenní docházku.

Spádové děti = děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 vydané Městem Starý Plzenec (viz. Dokumenty ke stažení - školské obvody).

 Posuzuje se trvalý pobyt dítěte.

Doložení uvedených skutečností je v zájmu zákonného zástupce. Pokud neprokáže nárok v souladu s kritérii, bude posuzován jako zákonný zástupce na dalším místě.

 

Zdeňka Staňková, ředitelka školy

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na interiérového vybavení školy.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Finanční dar ve výši 3 000,- Kč.
                 -- Mgr. Ing. Dušan Kopřiva
 • Finanční dar ve výši 20 000,- Kč na interiérové vybavení dětských šaten.
  -- KS-Europe s.r.o. Šťáhlavy
 • Peněžní příspěvek ve výši 1 000,- Kč na zakoupení odměn pro děti v soutěži ve sběru kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 3 000,- Kč.
  -- Mgr. Katrin Telín 
 • Finanční dar ve výši 5 000,- Kč.
  -- Pan Radim Panák
 • Dotace ve výši 12 500,- Kč.
                                                                                                                                                                                                             -- Město Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 7 500,- Kč.
  -- DANMET-SP, s.r.o.  
 • Finanční dar ve výši 10 000,- Kč, 2 vánoční jedle.
  -- Pan Roman Nezval